განტის დიაგრამა

Gantt Chart

ჰენრი განტის (Henry L. Gantt (1861-1919)) მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს შექმნილი დიაგრამა. განტის დიაგრამის განმასხვავებელი ნიშანი ისაა, რომ დაგეგმილ სამუშაოს განაწილებას ახდეს დროსთან მიმართებაში დაგეგმილი სამუშაოს დაწყებისა და დასრულების თარიღის აღნიშვნით. ამავდროულად, პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ნებისმიერი აქტივობა ამ სექმაზეა გამოსახული და დაგეგმილი საქმიანობის უკეთ მართვის შესაძლებლობას იძლევა. დიარამა, ასევე გვაძლევს საშუალებას დავინხოთ აქტივობებს შორის კავშირი, რათა პროცესის სრული მართვის ადეკვატური შესაძლებლობა შეიქმნას. დღევანდელ დღეს დიაგრამებს, რომლებიც სქემატურად ჰორიზონტალურ აღმწერებს იყენებენ დაგეგმილი და არსებული პროგრესის შედარების აღსაწერად დროსთან მიმართებაში, განტის დიაგრამა შეიძლება ეწოდოს.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: