ეთნოსი

Ethnicity

ადამიანთა ისტორიულად აღმოცენებული და ჩამოყალიბებული მყარი ერთობა, წარმოდგენილი ტომის, ხალხის, ერის სახით. მისი გაჩენის აუცილებელი პირობებია: ტერიტორია, ენა და ფსიქიკური წყობის ერთიანობა, ხოლო დამახასიათებელ თვისებად მიიჩნევა: 1. თვითდასახელება (ეთნონიმი), რომელიც ხშირად საცხოვრებელი ტერიტორიის სახელს (ტოპონიმს) უკავშირდება; 2. ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც ე-ის ფორმირებისა და არსებობის პირობა; 3. ანთროპოლოგიური (რასობრივი) ნიშნების არსებობა; 4. კულტურის თავისებურებების (მატერიალურის -შრომის იარაღები, საცხოვრისი, ტანსაცმელი და ა.შ. სულიერის -რელიგია, განათლების სისტემა, ლიტერატურა, ხელოვნება და ა.შ.) გამოვლინებები. ყოველი ე. კულტურული მთლიანობაა, რომლის თვითცნობიერება და თვითშემეცნება მოიცავს წარმოდგენებს ინდივიდებისა თუ სოციალური ჯგუფების საეთო წარმომავლობის შესახებ წინაპართა ერთობლივი ისტორიული პრაქტიკის საფუძველზე.

კატეგორია: 
ავტორები: