ეკოპოლიტიკა

Ecopolitics

პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია გარემოს დაცვისა და გაჯანსაღებისაკენ, ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მოხმარებისა და განახლებისაკენ, სოციოსფეროს შენარჩუნებისა და განვითარებისაკენ. იგი უზრუნველყოფს ადამიანის ნორმალურ სიცოცხლისუნარიანობას და ეკოლოგიურ ესაფრთხოებას (იხ. აგრ. ეკოლოგია, ეკოლოგიური კრიზისი).

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: