მომიჯნავე მართვა

Cross Boundary Management

პრაგმატული ძალისხმევა, რომელიც სხვადასხვა დარგის, ორგანიზაციებისა და იურიდიქციების საზღვარს კვეთს. მაგალითად, უსაფრთხოების პროგრამები მოიცავს საჯარო, კერძო და არამომგებიანი სექტორის კომბინირებულ ძალისხმევას. ანალოგიურად, მართვის დროს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს უწვეთ ისეთ პრობლემებზე მუშაობა, რომელთა გადაწყვეტაც მხოლოდ ერთი რომელიმე უწყების კომპეტენციის საზღვრებს სცდება და მოითხოვს რამდენიმე უწყების ერთობლივ ძალისხმევას, რომელსაც მომიჯნავე მართვის სახელით მოვიხსენიებთ.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: