კონფედერალიზმი

Confederalism

ინტეგრაციის სხვა თეორიების მსგავსად, შეიძლება გავიგოთ როგორც პროცესის და როგორც საბოლოო მდგომარეობაც. როგორც პროცესი იგი მთავრობათშორისი მართვის (intergovernmentalism) სახელითაა ცნობილი. ამის მაგალითია ევროკავშირის მთავრობათშორისი კონფერენციები, რომელიც არსებითი ფაქტორი იყო ინტეგრაციული პროცესების წარმართვისათვის. როგორც საბოლოო მდგომარეობა კ. კონფედერატული კავშირების ანუ კონფედერაციის სახითაა წარმოდგენილი.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: