დასრულება

Closure

დასრულების ტენდენცია, გეშტალტფსიქოლოგიის მიერ შემოთავაზებული პერცეპტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი პრინციპი. დასრულება ასახავს ადამიანის უნარს აღიქვას დაუსრულებელი ობიექტი, როგორც მთლიანი.

მაგალითად, როდესაც ქვემოთ მოცემული გამოსახულებების ცნობა ყველას შეუძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ნახატი შუქ-ჩრდილებით და/ან დაუსრულებელი ხაზებითაა შექმნილი.

 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. 

კატეგორია: 
ავტორები: