სიკაშკაშე

Brightness

ფერის თვისებაა, რომელიც გულისხმობს სინათლის ინტენსივობას. ეს არის სინათლის განცდისეული ან სუბიექტური ინტენსივობა. თეთრ ფერს აქვს ყველაზე მეტი სიკაშკაშე; შავს — ყველაზე ნაკლები. 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

კატეგორია: 
ავტორები: