სხეულის ხატი

Body Image

საკუთარი ფიზიკური გარეგნობის შესახებ მენტალური რეპრეზენტაცია, რომელიც ნაწილობრივ ეფუძნება სუბიექტურ აღქმას (თვითდაკვირვებას) და ნაწილობრივ სხვების რეაქციების შედეგად იქმნება.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა:

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

Colman, A. M. (2006) Oxford Dictionary of Psychology; Oxford University Press, p. 100   

კატეგორია: 
ავტორები: