დასწავლის ბიოლოგიური შეზღუდვები

Biological Constraints on Learning

ცოცხალი ორგანიზმის მიერ დასწავლაში არსებული შეზღუდვები, განპირობებული მემკვიდრეობითობით (გენეტიკით) ან ფსიქიკური რესურსებით. მაგალითად, ზოგიერთ შიმპანზესა და გორილას შეუძლია ჟესტური ენის ათვისება, თუმცა ისინი ვერ სწავლობენ ლაპარაკსა და კითხვას, მენტალური რეპრეზენტაციის ნაკლებობიდან გამომდინარე.

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ., ზიმბარდო, ფ. (2009) ფსიქოლოგია და ცხოვრება; თბილისი: სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

კატეგორია: 
ავტორები: