დღის წესრიგი

Agenda

დღის წესრიგი - საჯარო პოლიტიკის პროცესი, რომლითაც პრობლემები და ალტერნატიული გადაწყვეტის გზები პოლიტიკური კამათი გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევის საშუალებას იძლევა. ამ პროცესის შედეგად ხდება განსახილველ საკითხთა თანმიმდევრობის დადგენა მათი აქტუალურობიდან გამომდინარე. იხილეთ, აგრეთვე, დღის წესრიგის განსაზღვრა

***

გამოყენებული ლიტერატურა/წყაროები:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

 
ავტორები: