ადმინისტრაციული ორგანო/სამინისტრო/სააგენტო

Administrative Agency

აღნიშნული ტერმინის ქვეშ მოიაზრება: 1. სამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კანონის იმპლემენტაციისათვის არის შექმნილი; 2. სამოქალაქო სამთავრობო ორგანო (საბჭო, ბიურო, დეპარტამენტი ან თვით ინდივიდი) სასამართლოსა და საკანონმდებლო ორგანოს გამოკლებით, რომელიც კერძო მხარეების უფლებებზე ზრუნავს მორიგებით, წესების შექმნით, გამოძიებითა და სასამართლოს წესით დევნის გზით; 3. მიუკერძოებლი ორგანიზაცია, რომელიც შრომით ურთიერთობებს  უწევს ზედამხედველობას. ამერიკის ეროვნული შრომითი ურთიერთობების საბჭო კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს ამ უკანასკნელის აღსაწერად. 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

Shafritz, J. M. (2004). The dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press

ავტორები: