შიდა ანალოგია

საერთაშორისო ურთიერთობების განსჯა ცალკეული სახელმწიფოს შიგნით მიმდინარე სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესებიდნ მიღებული გამოცდილების მიხედვით. ყველაზე ხშირად შ. ა-ით საერთაშორისო ურთიერთობების განხილვა ჰობსის „ლევიათანის“ მაგალითზე ხდება. განსხვავება, რომელიც საერთაშორისო წესრიგს და შიდასახელმწიფოებრივ წესრიგს შორის არსებობს, ყველაზე დამაჯერებლად ჰედლი ბულმა აღწერა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: