პანელური გამოკვლევა

განმეორებითი სოციოლოგიური გამოკვლევის ტიპი, რომელიც გულისხმობს ერთი და იმავე სოციალური ობიექტის შესწავლას გარკვეული დროითი ინტერვალით და ერთი და იმავე მეთოდიკის გამოყენებით. აღნიშნული ტიპი ლონგიტუდური კვლევების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც, ჩვეულებრივ, დაკავშირებულია პოლიტიკური ატიტუდებისა და თვალსაზრისების შესწავლასთან. მისი მიზანია ადამიანთან დამოკიდებულებებისა და წარმოდგენებში ცვლილებების შესწავლა და გარკვეულ ტენდენციებზე დაკვირვება. მაგალითად, ამ მეთოდს მიმართავენ მაშინ, როდესაც სურთ ელექტორული ქცევის შესწავლა არჩევნებამდე, არჩევნების დროს და მათ შემდეგ. ამ დროს, შერჩეულ ადამიანთა ჯგუფი (პანელი) განმეორებით გამოიკითხება, რათა დაფიქსირდეს ცვლილებები მათ პოლიტიკურ შეხედულებებში და შეფასდეს პოლიტიკური კამპანიის გავლენა. პ.გ-ის ორგანიზებას ახლავს გარკვეული სიძნელეები შერჩევის მოცულობის განსაზღვრისას, რამდენადაც სხვადასხვა მიზეზის გამო (ინტერესის გაქრობა, ფიზიკური ადგილგადანაცვლება, გარდაცვალება და სხვ.) მოსალოდნელია დანაკარგები. ამიტომ, როგორც წესი, შერჩევით ერთობლიობას ზრდიან 20-25%-ით იმასთან შედარებით, რასაც რეპრეზენტაციული სტატისტიკური განაწილება ითვალისწინებს. პ. გ.-ს ლონგიტუდურისაგან ის განასხვავებს, რომ იგი ნაკლებად ხანგრძლივია და მეტად ფოკუსირებული.

კატეგორია: 
ავტორები: