ლონგწრფივი ანალიზი

სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი, რომელიც, ჩვეულებრივ ჯვარედინი ტაბულაციის დროს გამოიყენება. იგი გარდაქმნის არაწრფივ მოდელებს წრფივად ლოგარითმების საშუალებით. რამდენადაც სოციალური მონაცემები ძირითადად ნომინალური ან რომელიმე რიგისაა, ამდენად ვერ შეესატყვისება და ვერ აკმაყოფილებს სტატისტიკური მეთოდების მოთხოვნებს. ლ.ა. არის მიზეზობრივი მოდელირების საშუალება, რომელიც გულისხმობს მოდელების შემოტანას მონაცემთა შემოწმების მიზნით და გრძელდება სასურველის მოძიებამდე.

კატეგორია: 
ავტორები: