იატეს კორექტირება უწყვეტობაზე

Yates’s Correction on Continuity

განვიხილოთ შეუღლების ცხრილი 2x2, A, B, C, D, დაკვირვებული სიხშირეებით, სადაც A+B+C+D=N

სვეტის ცვლადი

სტრიქონის ცვლადი

1

2

სულ

1

A

B

A+B

2

C

D

C+D

სულ

A+C

B+D

N

სვეტის და სტრიქონის ცვლადების დამოუკიდებლობის შესამოწმებლად გამოიყენება X2- სტატისტიკა: X2=N(AD-BC)2(A+B)(C+D)(A+C)(B+D). ამ დროს ხდება დაკვირვებულ სიხშირეებთან დაკავშირებული დისკრეტული ალბათობების შეცვლა უწყვეტი X2 ალბათობებით. ასეთი შეცვლა დაკავშირებულია შეცდომასთან. შეცდომის შესამცირებლად ინგლისელმა სტატისტიკოსმა ფრენკ იატემ შემოგვთავაზა ფორმულა, რომლის მეშვეობით ხდება კორექტირება უწყვეტობაზე. 

X2=N(AD-BC-0.5N)2(A+B)(C+D)(A+C)(B+D. ეს კორექტირება არ არის საჭირო, როცა N20.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: