მსოფლიო საზოგადოება

World Society

არსებული საერთაშორისო სისტემის ალტერნატიული ხედვა, რომელიც უარყოფს ძალაუფლებას, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების წარმმართველ იდეას. მ. ს–ის თეორეტიკოსების ხედვით, საერთაშორისო ურთიერთობები არ არის „ბილიარდის მაგიდა“, რომელზეც ცალკეული სახელმწიფოები ბილიარდის ბურთების ანალოგიით ურთიერთქმედებენ. მათი წარმოდგენით, საერთაშორისო ურთიერთობები ჰგავს სამგანზომილებიან ქსელს, რომელშიც არ არსებობს მკვეთრი მიჯნა შიდა და საგარეო პოლიტიკას შორის. მ. ს–ის თეორია აქცენტს აკეთებს არა ძალაუფლებასა და კონფლიქტზე, არამედ თანამშრომლობაზე.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: