ვალდის კრიტერიუმი

Wald Statistic

X2 განაწილების მქონე სტატისტიკა, რომელიც გამოიყენება ჰიპოთეზის შესამოწმებლად არის თუ არა კოეფიციენტი ლოგისტიკური რეგრესიის მოდელში ნულისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული. ეს სტატისტიკა წარმოადგენს წრფივი რეგრესიული მოდელის t - სტატისტიკის ანალოგს, რომელიც ამოწმებს ამ მოდელში რეგრესიის კოეფიციენტების ნულთან ტოლობას და უდრის b კოეფიციენტს გაყოფილს მის სტანდარტულ შეცდომაზე.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: