უნივერსალური სისტემა

Universal System

საერთაშორისო სისტემის ერთ–ერთი ტიპი მ. კაპლანის ტიპოლოგიით. უ.ს. რეალურად არარსებული, ჰიპოთეზური ტიპია. იგი შეიძლება ჩამოყალიბდეს ბიპოლარულ სისტემაში, თუ ამ უკანასკნელში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ძალიან გაიზრდება და ეს ორგანიზაციები საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარ აქტორებად იქცევა. უ.ს–ში უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ქვესისტემა, რომელიც იურიდიულად განსაზღვრავს სისტემის სახელმწიფოთა მოქმედების ძირითად წესსა და ზღვარს. ასეთ სისტემაში სახელმწიფოების ფასეულობათა სისტემები თითქმის ერთნაირია, რაც თავისთავად გულისხმობს კაცობრიობის განვითარების მაღალ დონეს. გარკვეულ პირობებში უ.ს. შესაძლებელია გარდაიქმნას ბიპოლარულ ან ძალთა წონასწორობის სისტემად. თეორიულად შესაძლებელია, რომ უ.ს –ის უძლიერესმა აქტორმა ძალით გადააქციოს იგი იერარქიულ სისტემად.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: