უნიპოლარიზმი

Unipolarism

საერთაშორისო სისტემის ტიპი ერთი დომინანტი აქტორით, რაც სისტემას ერთპოლუსიანად აქცევს. არ არის აუცილებელი, რომ დომინანტი აქტორი მაინცდამაინც სახელმწიფო იყოს. ჰიპოთეზურად შესაძლებელია, რომ დომინანტად მსოფლიო მთავრობა მოგვევლინოს. წარსულში უნიპოლარულ სისტემასთან ახლოს იდგა ის საერთაშორისო სისტემა, რომელიც რომის იმპერიის აყვავების პერიოდში არსებობდა. უ–ს ბევრი რამ აქვს საერთო იერარქიულ სისტემასთან. მკვლევართა მნიშვნელოვანი ნაწილის აზრით, ცივი ომის დამთავრების შემდეგ. მსოფლიოში დარჩა ერთადერთი ზესახელმწიფო – აშშ. შესაბამისად, თანამედროვე საერთაშორისო სისტემა უნიპოლარულია. უმრავლესობის აზრით, ზესახელმწიფოდ ყოფნა პოლუსს არ ნიშნავს და ამიტომ დღევანდელი საერთაშორისო სისტემა მრვალაპოლუსიანად უნდა მივიჩნიოთ, რომელშიც თანდათანობით უნივერსალურის სისტემისათვის დამახასიათებელი ნიშნები ძლიერდება.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: