სრული ალბათობის ფორმულა

Total Probability Formula

ვთქვათ, B ხდომილობა ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, თუ მოხდება ერთი მაინც უთავსებად H1,H2,...,Hn ხდომილობათაგან. ასეთ შემთხვევაში,  P(B)=P(H1B)+P(H2B)+...+P(HnB)=P(H1)P(B/H1)+P(H2)P(B/H2)+...+P(Hn)P(B/Hn). 

მაგალითი: ჯგუფში 60 ბიჭი (ბ) და 40 გოგონაა (გ). მათ შორის 45 ბიჭი და 25 გოგონაა, რომელმაც იცის ცურვა (ც). შემთხვევით ვარჩევთ ბავშვს, რას უდრის ალბათობა იმისა, რომ ის ცურავს. P(ბ)=60/100=0.6, P(გ)=40/100=0.4,

P(ბც) = P(ბ)P(ც/ბ)=0.6 45/60=0.45, P(გც)=P(გ)P(ც/გ)=0.4 25/40=0.25

ამიტომ  P(იცის ცურვა) = P(ბც)+P(გც)=0.45 + 0.25 = 0.7.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: