სტანდარტული გადახრა

Standard Deviation

დისპერსიის ზომები მჭიდროდ უკავშირდება ცენტრალური ტენდენციის ზომებს, რომელთაგან ერთ–ერთია სტანდარტული კვადრატული გადახრა. იგი კვადრატული ფესვია საშუალო დისპერსიიდან. მისი ინტერპრეტაცია უფრო მარტივია, რადგან მნიშვნელობა იმ მასშტაბში აქვს, რომლიდანაც იგი მიიღება.

კატეგორია: 
ავტორები: