სკალირება

Scaling

ანალიტიკური ინსტრუმენტის შექმნის საშუალება, რომელიც, პირველ რიგში, მისაწვდომს ხდის ვერბალური გამონათქვამების რაოდენობრივ შეფასებას და მეორეც, მკაცრად შეესატყვისება თვისებრივ მოთხოვნებს, რომლებსაც ტესტების თეორია აყენებს. ს. უზრუნველყოფს ვერბალურ გამონათქვამთა კვანტიფიკაციის შესაძლებლობას. მისი პროცედურის წესები მჭიდროდ უკავშირდება მათემატიკური სტატისტიკის სამუშაო აპარატს. თუმცა მხოლოდ მათემატიკურ წესებს არ შეუძლია სოციოლოგიური ანალიზის სრულყოფა. ს–ის მთავარი ამოცანაა თვისებრივად განსხვავებული მონაცემების მიყვანა შეპირისპირებად რაოდენობრივ მაჩვენებლებთან. იგი შეკრებილი სტატისტიკური, მოპოვებული მასალის ანალიზის საშუალებაა. სკალა გამოიყენება მასალის შეგროვების დროსაც, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც გამოიყენება როგორც ანალიზის წინასწარ მოცემული ინსტრუმენტი.

კატეგორია: 
ავტორები: