რისკების შეფასება

Risk Assesment

რისკის ანალიზი/შეფასება არის შესაძლო არახელსაყრელი პირობების და/ან მოვლენების შესახებ აზრთა შეჯერებისა და შეფასების სისტემატური პროცესი, რომლის საფუძველზე, მათი მინიმიზაციის მიზნით ტარდება გარკვეული ღონისძიებები. ამის მაგალითია ომი, ბანკების გაკოტრება, წყალდიდობა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფები, ეპიდემიური და სხვა საშიში დაავადებები და ა.შ.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: