რეპრეზენტაციული ევრისტიკა

Representativeness Heuristic

კოგნიტური სტრატეგია, რომელიც ობიექტს გარკვეულ კატეგორიას ამ კატეგორიისთვის დამახასითებელი რამდენიმე ნიშნის საფუძველზე მიაკუთვნებს.

როცა მსჯელობა რეპრეზენტაციულ ევრისტიკას ეყრდნობა, კატეგორიის არსებით ნიშნებს ითვალისწინებთ. მაგალითად, თუ საგანი ან მოვლენა ამა თუ იმ კატეგორიისთვის დამახასიათებელი ნიშნით ხასითდება, მას ამ კატეგორიას მიაკუთვნებთ. ევრისტიკის ეს ტიპი ყველასათვის ნაცნობია. ის გულისხმობს წარსული გამოცდილების საფუძველზე მსჯელობის აგებას მოცემულ, მსგავს პირობებში, რაც ინდუქციური მსჯელობისას მიღებული დასკვნის არსს წარმოადგენს.

ურთიერთშეთანხმებული მახასიათებლებისა და კატეგორიების შესახებ ინფორმაციის არსებობის დროს, მიზანშეწონილია, ის მსგავსების მიხედვით აიგოს. ამრიგად, გადაწყვეტილების მიღებისას, შეუდგეთ თუ არა ვარჯიშს სპორტის ისეთ ახალ სახეობაში, როგორიცა პარაშუტით ხტომა,მიზანშეწონილი იქნება განსაზღვროთ, რამდენად ჰგავს ის სპორტულ სახეობათა იმ კატეგორიას,რომელიც ადრე გიზიდავდათ. თუმცა, მსგავსებამ შეიძლება შეცდომაში შეგიყვანოთ, თუ მისი გავლენით ყურადღებას არ მიაქცევთ სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას. განვიხილოთ წარმატებული იურისტის დახასიათების მოცემული მაგალითი (იხ.სურათი). 

*** 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

გერიგი, რ. და ზიმბარდო, ფ. (2009). ფსიქოლოგია და ცხოვრება, თბილისი, თსუ.

კატეგორია: 
ავტორები: