მონაცემთა ჩანაცვლების კორექტირება

Reducing Bias

არსებობს ჩანაცვლების ზემოქმედების შემცირების ოთხი მეთოდი: რამოდენიმე ექსტრემალური მონაცემის მოშორება ანუ მონაცემთა შეკვეცა (Trimming the data); ექტრემალური მონაცემების ჩანაცვლება მონაცემით, რომელიც არ არის ამოვარდნილი ანუ მონაცემების შეცვლა (Winsorizing); სტატისტიკური ტექნიკის გამოყენება, ცნობილი, როგორც თვითაწყობა (Bootstrapping); მონაცემების გარდაქმნა მათემატიკური ფუნქციების გამოყენებით, რომლებიც გამოიყენება რეგრესიულ კვლევებში (Transform the data).

 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: