პროცესზე ორიენტირებული ინოვაცია საჯარო სექტორში

Procces Oriented Innovation in Public Sector

პროცესზე ორიენტირებული ინოვაცია ითვალისწინებს ორგანიზაციული პროცესის დიზაინის  ახალი გზებისა და მიდგომების დანერგვას. მაგალითად გამოდგება ადმინისტრაციული რეორგანიზაცია, რომელიც ე.წ. ორგანიზაციის წამყვანი და პერიფერიული ნაწილების მიხედვით ორგანიზაციული პროცესის წარმართვის ნაცვლად მათი ინტეგრირებული მუშაობის პროცესის მოდელირებას გვთავაზობს. აღნიშნული ტიპის ინოვაცია ასევე შესაძლებელია, შეგვხვდეს ორგანიზაციული ან ადმინისტრაციული ინოვაციის სახელითაც. გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული ტიპის ინოვაციაში აქტიურად განიხილება პროცესზე ორიენტაციის ნაცვლად შედეგზე ორიენტირებული მოდელისკენ გადასვლის ტენდენცია, რომელიც დღეს საკმაოდ  პოპულარულია საჯარო სექტორში და ახალი საჯარო მენეჯმენტის მოძრაობის სახელითა არის ცნობილი.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

 

 

ავტორები: