პოლინომური რეგრესია

Polinomial Regression

სოციოლოგიურ ამოცანებში ხშირად დამოკიდებულება X და Y ცვლადს შორის არაა წრფივი, არამედ უფრო რთული ხასიათისაა. მაგალითად, თეორიულ რეგრესიის მრუდს (მოდელს) Y-ისა X-ზე შეიძლება ჰქონდეს m-ური რიგის პოლინომის სახე y=B0+B1x+B2x2+···+BmXm

B0,B1,B2,....Bm-ის განსაზღვრავად იყენებენ უმცირეს კვადრატთა მეთოდს. არსებითად აქ ერთი ამხსნელი ცვლადია X (პრედიქტორი), მაგრამ უცნობთა რაოდენობაა m X2,X3,...Xm. თამაშობენ ახალი ამხსნელი ცვლადების როლს.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: