პოლიტიკის განხორციელება

Policy Implementation

პოლიტიკის განხორციელება - დამტკიცებული პოლიტიკური კურსის პრაქტიკაში რეალიზაცია სახელმწიფოს ადმინისტრაციული ქვედანაყოფებით, რომლებიც ეწევიან ფინანსური და ადამიანური რესურსების მობილიზაციას პოლიტიკური კურსის განსახორციელებლად.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press. 

ავტორები: