პოლიტიკის ფორმულირება

Policy Formulation

პოლიტიკის ფორმულირება - პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ხდება ამა თუ იმ პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიულ ვარაინტებზე მსჯელობა და მათი უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების განხილვა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: