პოლიტიკის შეფასება

Policy Evaluation

პოლიტიკური კურსის შეფასება - მთავრობის საბუღალტრო და აუდიტორული ქვედანაყოფები განსაზღვრავენ იმას, რა თანხვედრაშია აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების მოღვაწეობა განხორციელებული პოლიტიკური კურსის წინასწარ გაწერილ მოთხოვნებთან და რამდენად განხორციელდა წინასწარ დაგეგმილი მიზნების მიღწევა.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: