შეკავების პოლიტიკა

Policy of Containment

შეერთებული შტატების პოლიტიკის წარმმართველი პრინციპი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელიც საბჭოთა კავშირის გავლენის გავრცელებას ისახავდა მიზნად. შ.პ. მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოქმედებდა. თავდაპირველად შ.პ-ის იდეა ამერიკელმა დიპლომატმა ჯ. ქენანმა წამოაყენა 1947 წელს. შ.პ-ის ძირითადი კომპონენტები იყო სამხედრო ალიანსები, ეკონომიკური დახმარება და ძირგამომთხრელი საქმიანობის ფარული ხელშეწყობა, ხოლო მთავარი პრინციპები - დაშინება და ინტერვენცია. უფრო გვიანდელი ინტერპრეტაციით, შ.პ. კომუნიზმისა და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის გავრცელების შეზღუდვას ითვალისწინებდა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: