პოლიტიკის დამტკიცება

Policy Adoption

პოლიტიკური კურსის დამტკიცება. პოლიტიკური კურსი მტკიცდება ან საკონონმდებლო უმრავლესობის, ან საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელთა ბრძანებულებების, ან საჯარო დაწესებულებებს შორის კონსენსუსის, ანდა სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: