პუასონის განაწილება

Poisson Distribution

ალბათური  დისკრეტული განაწილება ორშედეგიანი  ცდების წარმატებათა რაოდენობისათვის, როცა ცდათა რიცხვი n ძალიან დიდია, წარმატების ალბათობა p კი პატარა (p0.1 ) და np10. ეს განაწილება აღწერილი იყო ფრანგი მეცნიერის სიმეონ დენის პუასონის მიერ. პუასონის განაწილება აღწერს თვლის შედეგების (თვლის შედეგი k ღებულობს მნიშვნელობებს k=0,1,2...) ალბათურ განაწილებას, არაა სიმეტრიული, ამოზნექილია პატარა k-სთვის და აქვს გრძელი მარჯვენა კუდი. 

მაგალითად, პუასონის განაწილება (მოდელი) გვაძლევს საშუალებას დავადგინოთ ალბათობა იმისა, რომ, გარკვეული დროის შუალედში,  კონკრეტულ გაჩერებაზე  არც ერთი მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომელი არ ავა ავტობუსში (k=0), ავა ერთი (k=1), ორი (k=2), სამი (k=3), ოთხი და ა.შ. ცხადია, ძალიან პატარა იქნება ალბათობა იმისა, რომ ამოვა 5 ან მეტი კონტროლიორი.  

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: