გადანაცვლება

Permutation

ხდომილობის ალბათობის გამოთვლისას ხშირად საჭირო ხდება  კომბინატორული ანალიზის მეთოდების გამოყენება. კომბინატორული ანალიზის ძირითადი პრინციპია -  გამრავლების პრინციპი, რომლის არსიც ასეთია: თუ ასარჩევია k საგანი და არსებობს პირველი საგნის არჩევის n1 ვარიანტი, ხოლო პირველი საგნის არჩევის შემდეგ არსებობს მეორე საგნის არჩევის n2 ვარიანტი და ასე შემდეგ ბოლოს წინა k-1 საგნის არჩევის შემდეგ არსებობს k- ური საგნის არჩევის nk ვარიანტი, მაშინ არსებობს k საგნის ამ მიმდევრობით არჩევის n1×n2×...×nk ვარიანტი.  გადანაცვლების ფორმულა მიიღება ამ პრინციპიდან. გადანაცვლება n საგნისგან შემდგარი მიმდევრობების  რაოდენობაა. გადანაცვლებათა რაოდენობა ტოლია n!, სადაც n!სიმბოლოთი აღინიშნება ნამრავლი 1×2×3...×n-1×n.

მაგალითი: რამდენი განსხვავებული რიგი შეიძლება შედგეს 5 ადამიანისგან? პასუხი: 5!=1×2×3×4×5=120. 5 ადამიანი რიგში 120-ნაირად შეიძლება დადგეს.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: