შედეგი

Outcome

პოლიტიკური ღონისძიებებით, პროგრამით ან საქმიანობით გამოწვეული ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებები. „შედეგები“ განსხვავდება „პროდუქტისაგან“, რომლის საშუალებითაც განისაზღვრება პროგრამის ან საქმიანობის უშუალო შედეგი. მაგალითად, პოლიციის მიერ სიმთვრალის დადგენის მიზნით ჩატარებული ამონასუნთქის კონტროლის შედეგი შესაძლოა, იყოს მთვრალი მძღოლების რაოდენობის შემცირება, ხოლო ამ პროგრამის ერთ-ერთი პროდუქტი, ალკოჰოლის დადგენილი ზღვარის გადაჭარბების გამო, დაჯარიმებული მძღოლების გარკვეული რაოდენობა. პროგრამებს შესაძლოა ჰქონდეთ, ერთი მხრივ, შუალედური და საბოლოო შედეგები, მეორე მხრივ, პოზიტიური და ნეგატიური შედეგები ან, ასევე პროგნოზირებადი და არაპროგნოზირებადი შედეგები.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: