რიგობრივი მონაცემები

Ordinal

მიიღება მაშინ, როცა გასაზომი ობიექტები განსხვავდებიან რაიმე დამახასიათებელი თვისების ხარისხის მიხედვით, მაგრამ შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, რამდენით ან რამდენჯერ აღემატება ერთი ობიექტი მეორეს ამ თვისების მიხედვით.

მაგალითი: მონაცემები მიღებული რიხტერის სკალაზე მიწისძვრისათვის, მზა პროდუქციის ხარისხები, სამხედრო წოდებები, მინერალების სიმტკიცე, ადამიანის შფოთვა, აგრესიულობა და ა.შ. ზოგჯერ ფსიქოლოგიურ კვლევებში რიგობრივი მონაცემები განიხილება, როგორც ინტერვალური. 

კატეგორია: 
ავტორები: