ვარიაციული მწკრივი

Ordered Observations

შერჩევის მონაცემები (ნედლი მონაცემები) დალაგებული ზრდის მიხედვით. მაგალითად, თუ მათემატიკის გამოსაშვებ გამოცდაზე მოსწავლეთა ქულებია 7, 3, 3, 5, 5, 4, 7, 9, 10, 6, 10, მაშინ შესაბამისი ვარიაციული მწკრივია: 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 10.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: