დაკვირვებები

Observations

ფიზიკური გაზომვის შედეგი (მაგალითად, წონის ან სიმაღლის), პასუხი კითხვაზე (კი ან არა), რაიმე ნიშნის მიხედვით კლასიფიკაციის შედეგი (სქესი, ეთნიკური წარმომავლობა, პროფესია), ტესტირების შედეგად გაზომილი ადამიანის მახასიათებლები, როგორებიცაა ნიჭი, კრეატიულობა, ლიდერობის უნარი, მეხსიერება, შფოთვის დონე და ა.შ. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: