ბუნებრივი დაკვირვება

Natural Observation

კვლევა, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივ პირობებში განხორციელებულ დაკვირვებას და ცვლადის გაზომვას.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: