მულტილატერალიზმი

Multilateralism

სამი ან მეტი სახელმწიფოს კოორდინირებული ურთიერთობა გარკვეული პრინციპების შესაბამისად. როგორც პოლიტიკა, მ. გულისხმობს სახელმწიფოს წინასწარგანსაზღვრულ მოქმედებას სხვა სახელმწიფოებთან ერთად დასახული მიზნის მისაღწევად. ხშირად მ. ინსტიტუციონალურად ფორმდება და რეგიონული ან საერთაშორისო ორგანიზაციის სახით წარმოჩინდება, მაგრამ ასევე ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, როცა მ. ინსტიტუციონალურ სახეს არ იღებს. XX ს–ის მეორე ნახევრიდან სახელმწიფოთა ურთიერთდამოკიდებულების მზარდი პროცესის შესაბამისად, მ. ურთიერთობების ძირითადი ფორმა გახდა. ამასთან, იგი ხშირად ასოცირდება ჰეგემონობისა და ლიდერობის ცნებებთან. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნების მულტილატერალისტური პოლიტიკა აშშ–ის აშკარა ლიდერობითა და ჰეგემონობით ხორციელდებოდა.

***

ტერმინის პირველწყარო:  ​

​სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი. (2004) სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. თბილისი: ლოგოს პრესი

ავტორები: