შერეული სკანირება

Mixed Scanning

შერეული სკანირება გადაწყვტილების მიღების ერთ-ერთი მეთოდთაგანია, რომელიც წარმოადგენს ყოვლისმომცველი რაციონალიზმისა და ინკრიმენტალიზმის გაერთიანებულ ვარიანტს. აღნიშნული მეთოდის უპირატესობა ისაა, რომ პრობლემის არსისა და სპეციფიკის გათვალისწინებით ხდება ან ყოვლისმომცველი რაციონალიზმის, ან ინკრიმენტალიზმის მეთოდით ხელმძღვანელობა.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Shafritz, J. M. (2004). Dictionary of public policy and administration. Boulder, Colo: Westview Press.

ავტორები: