შერეული ANOVA

Mixed ANOVA

გამოიყენება რამოდენიმე საშუალოს შესადარებლად, როცა სქემაში ჩართულია რამოდენიმე დამოუკიდებელი ფაქტორი. აქედან ზოგი ფაქტორის ყველა დონეზე არიან ერთსა და იმავე ცდის პირები და სხვა ფაქტორის დონეებზე სხვადასხვა ცდის პირები.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: