მიკროსოციოლოგია

Microsociology

მოიცავს თეორიებს, როემლიც ფოკუსირდება მცირე მასშტაბებზე, კერძოდ ინდივიდებსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათ შორის ურთიერთობებზე (ინტერაქციაზე). ეს თეორიები უარს ამბობს სისტემურ მიდგომაზე და აქცენტს აკეთებს ერთეულ აქტებსა და მათ ურთიერთქმედებაზე. ერთეული აქტები შეიძლება გაგებულ იქნეს მხოლოდ იმ საზრისების ანალიზის საფუძველზე, რომლებსაც მათ ადამიანები ანიჭებენ ერთმანეთთან ურთიერთობისას. ამდენად, აღნიშნული თეორიებისათვის ცენტრალურია ინტერაქციის პროცესში გამჟღავნებული მოტივები, ატიტუდები (მიდგომა–დამოკიდებულებები), მნიშვნელობები და ა.შ. რომლებიც, თავის მხრივ, ქმნის ქცევის პატერნებს და გავლენას ახდენს საზოგადოების სტაბილურობასა და მასში მიმდინარე ცვლილებებზე. მ–ურ თეორიებს მიეკუთვნება სიმბოლური ინტერაქციონიზმი, სოციომეტრია, ვებერის თეორია და სხვ.

კატეგორია: 
ავტორები: