მეტათეორია

Metatheory

თეორიიის თეორია. მოსაზრებები თეორიათა ფორმების შესახებ; ასევე ფართო, ზოგადი თეორია; მეცნიერების თეორია.

კატეგორია: 
ავტორები: