საშუალო აბსოლუტური გადახრა

Mean Absolute Deviation

შერჩევის ქულათა ცვალებადობის ერთ-ერთი საზომია და გამოითვლება როგორც შერჩევის მონაცემების არითმეტიკული საშუალოდან გადახრების მოდულების ჯამი გაყოფილი მონაცემთა რაოდენობაზე. გამოსათვლელი ფორმულაა MAD=i=1nXi-Xn, სადაც n შერჩევის მოცულობაა, Xi მონაცემებია, ხოლო X¯ შერჩევის საშუალოა. ცვალებადობის ეს მაჩვენებელი სტატისტიკური დასკვნების თეორიაში საკმაოდ იშვიათად გამოიყენება; ამის მიზეზი ისაა, რომ მოდულს, როგორც ფუნქციას, ცუდი ანალიზური თვისებები აქვს. 

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: