გრძივი კვლევა

Longitudinal Research

კვლევა, რომელიც ტარდება დიდი ხნის განმავლობაში ან სხვადასხვა ადგილებში. ცვლადების გაზომვა ხდება არაერთხელ დროის სხვადასხვა მომენტში. მაგალითად, იზომება წყლის დაბინძურების დონე და თევზის სხვადასხვა ჯიშის რაოდენობა წლის მანძილზე; ბავშვების ვერბალური უნარები სხვადასხვა დემოგრაფიულ რეგიონში.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: