წრფივი მოდელები

Linear Models

მეცნიერები, განსაკუთრებით, ფსიქოლოგები და სოციოლოგები, ცდილობენ მონაცემების აღწერას ე.წ. წრფივი მოდელებით. წრფივი მოდელის ფუნდამენტური ცნება მრავალგანზომილებიანი წრფეა. წრფივი რეგრესიის მოდელს აქვს შემდეგი სახე:Y=B0+B1X1+B2X2+...+BnXn+ε სადაც y დამოკიდებული ცვლადია X1,X2,....Xn დამოუკიდებელი ცვლადებია, რომლებსაც ხშირად ამხსნელ ცვლადებს ან პრედიქტორებს, ან რეგრესორებს უწოდებენ.  ε- შეშფოთებაა, რომელსაც ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც ჭეშმარიტ გადახრას, შეცდომას.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: