ცხოვრების დონე (ცხოვრების სტანდარტი)

Life Standards

სოციალურ–ეკონომიკური კატეგორია, რომელიც ადამიანთა მატერიალური და კულტურული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ხარისხს გამოხატავს. იგი საზოგადოებრივი კეთილდღეობის უზრუნველყოფის დონეზე მიუთითებს და ცხოვრების წესის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან პირობას წარმოადგენს. ც. დ–ის დინამიკა ცხოვრების წესსა და განვითარებაზე ახდენს გავლენას. ც. დ–ს ადამიანის კეთილდღეობის ხარისხი განსაზღვრავს. ც. დ–ის მაჩვენებლებია: შრომის ანაზღაურების რაოდენობა, შემოსავალი, ინდივიდის ან ოჯახის რეალური კეთილდღეობისა და მომსახურების მოცულობა, სასურსათო და სამრეწველო საქონლის მოხმარების დონე, სამუშაო და თავისუფალი დროის ხანგრძლივობა, საცხოვრებელი პირობები, განათლების, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურის დონე და სხვა. ც. დ. მოიცავს აგრეთვე, საყოფაცხოვრებო, ქცევის, მოხმარების კულტურას, საზოგადოებრივ წესრიგსა და ა. შ.

კატეგორია: 
ავტორები: