დიდ რიცხვთა კანონი

Law of Large Numbers

ვთქვათ, A არის რაიმე შემთხვევითი ცდის  შედეგად განხორციელებული ხდომილობა. მაშინ, n დამოუკიდებელ ცდაში A ხდომილობის ფარდობითი სიხშირე მით უფრო ახლოს არის  A-ს ალბათობასთან, რაც უფრო დიდია ცდათა რიცხვი n ფორმალურად ეს ასე ჩაიწერება:fn(A)nP(A) სადაც fn აღნიშნავს A ხდომილობის სიხშირეს n ცდაში, ხოლო P(A) კი A ხდომილობის ალბათობას.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

კატეგორია: 
ავტორები: