კენდალის W კოეფიციენტი

Kendall’s W

მრავლობითი რანგობრივი კორელაციის (კონკორდაციის) კოეფიციენტი - არაპარამეტრული სტატისტიკა, რომელიც ამოწმებს ექსპერტთა აზრის შეთანხმებულობას რამოდენიმე ფაქტორთან დაკავშირებით. მაგალითად, რამდენად შეთანხმებულია სხვადასხვა მსაჯების გადაწყვეტილებები კონკურსანტების შეფასებაში. 

მაგალითი: კონკურსში იღებს მონაწილეობას n კონკურსანტი და მათ აფასებს m მსაჯი. ვთქვათ, i- ურ კონკურსანტს j-ურმა მსაჯმა მიანიჭა რანგი rij(1rijn). მაშინ i-ური კონკურსანტის ყველა მსაჯისაგან მიღებული რანგების ჯამია Ri=j=1mRij. ამ ჯამური რანგების საშუალოა R=1ni=1nR1=m(n+1)2. განვიხილოთ R1 რანგების საშუალო რანგისაგან (R) გადახრების კვადრატების ჯამი SS=i=1n(R1-R)2. კენდალის W კოეფიციენტი გამოითვლება ფორმულით: W=12SSm2(n3-n). თუ W<0.4 მაშინ მსაჯების შეთანხმებულობა სუსტია, ხოლო თუ W>0.6 - ძლიერი.

***

გამოყენებული ლიტერატურა:

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.

კისი, ჰ. (2008). სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

 

კატეგორია: 
ავტორები: